2010 nî Siōng-hái Sè-kài Phok-lám-hoē

(Tùi Expo 2010 choán--lâi)

Tiong-kok 2010 nî Siōng-hái Sè-kài Phok-lám-hoē (Hàn-jī: 中国2010年上海世界博览会; Eng-gí: Expo 2010 Shanghai China), sî-kan tùi 2010 nî 5 goe̍h 1 ji̍t kàu 10 goe̍h 31 ji̍t, sī Tiong-kok Siōng-hái kí-pān ê chi̍t kái sè-kài phok-lám-hoē.

Tiong-kok tián koán.