Gê-i-ha̍k (Hàn-jī: 牙醫學, Eng-gí: Dentistry; khí-kho, gê-kho) sī gê-kho kho-ha̍k ê èng-iōng. Khí-kho i-seng sī gê-i-ha̍k ê choan-gia̍p jîn-oân. Tī toā-pō·-hūn ê kok-ka, beh chiâⁿ-chò khí-kho i-seng, su-iàu kúi-nā-nî ê tāi-ha̍k kàu-io̍k (4 nî kàu 8 nî) kah si̍t-chāi ê lîm-chhn̂g hùn-liān.

Gê-i-ha̍k
GI at Guantanamo visits the dentist.JPG
Gê-i-su teh gê-i chō͘-lí ê pang-chō͘ (helping behavior) hā tng-teh tī-liâu pēⁿ-lâng (Sú-iōng gê-chǹg-á, kháu-kiàⁿ (mouth mirror/dental instrument), kap thiu-khip-ki (air suction machine/dental engine)).
Chit-gia̍p
Chit-gia̍p lūi-hêng
Choan-gia̍p
Oa̍h-tōng léng-e̍k
Kiān-khong pó-kiān, Kái-phò-ha̍k, Seng-lí-ha̍k, Pēⁿ-lí-ha̍k, I-ha̍k, Io̍h-lí-ha̍k, I-ha̍k bí-iông, Goā-kho-ha̍k
Biâu-su̍t
Chit-gia̍p ki-lêng
  • Chhù-hô-bí gōa-kho chhiú-su̍t ki-khá
  • Lîn-lūi kiān-khong tì-sek, i-pēⁿ, seng-lí-ha̍k, kap kái-phò-ha̍k
  • Lîn-chè kau-liû ki-khá
  • Hun-sek ki-khá
  • Phoe-phòaⁿ-sèng su-khó
  • Tông-kám-sim / Choan-gia̍p-sèng
Kàu-io̍k iau-kiû
Gê-i ha̍k-ūi
Chiū-gia̍p léng-e̍k
  • Su-jîn Gê-i chín-só͘ (Private practices)
  • Chho͘-kip pó-kiān chín-só͘ (Primary care clinics)
  • Pēⁿ-īⁿ
Siong-koan kang-chok
ICD-9-CM 23-24
MeSH D003813

Chhùi-khí ê kiān-khong sī gê-i-ha̍k koan-sim ê gī-tê chi-it, khiok-sī m̄-sī î-it ê tê-bo̍k.

Lîm-chhn̂g gê-i-ha̍kSiu-kái

Ki-chhó· gê-i-ha̍kSiu-kái

Tâi-oân ê gê-i ha̍k-hēSiu-kái

Beh tha̍k Tâi-oân ê gê-i ha̍k-hē ài ko-tiong pit-gia̍p, keng-kòe tāi-ha̍k liân-khó hun-hoat, he̍k-sī chham-ka thui-chiàn chin-chhì. Siu-gia̍p 6 tang, chòe-āu 1 tang ài khí pēⁿ-īⁿ si̍t-si̍p. Pit-gia̍p liáu-āu ài keng-kòe kok-ka khó-chhì ki̍p-keh chiah ē-tàng chò gê-i-su.

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái