Gí-cho̍k (gú-) ū khó-lêng sī chí:

Jîn-kûnSiu-kái

  • Kun-kù giân-gí hun-lūi khu-hun--chhut-lâi ê chi̍t hē jîn-kûn;
  • Kóng bó͘ chi̍t khoán ōe ê jîn-kûn;

Giân-gí hun-lūiSiu-kái

  • Gí-hē (Eng-gí: language family);
  • Gí-hē hun-lūi hē-thóng ê kî-tiong chit chân chhù-hun-lūi