Gî-sek sī chi̍t thò ū it-tēng ì-gī ê oa̍h-tāng, pau-koat tōng-chok, bûn-su, giân-gí, mi̍h-kiāⁿ, khong-kan téng sêng-hun. Gî-sek tiāⁿ-tiāⁿ sī kûn-thé ê thoân-thóng.