Gû-káng-oaiⁿh (hàn-jī: 牛犅𨂿), mā hō-chò gû-kak-oáiⁿ (牛角𨂿), khan-gû (牽牛), soaⁿ-gû-káng (山牛犅) ia̍h sī súi-gû-káng (水牛犅), sī chi̍t khoán ku-á.

Aristobia approximator.jpg