Aelius Galenus ia̍h Claudius Galenus, it-poaⁿ khah chia̍p kiò Pergamon ê Galen (Galen of Pergamon), sī chi̍t ūi Lô-má Tè-kok ê Hi-lia̍p lāi-gōa-kho i-ha̍k-ka kiam tiat-ha̍k-ka. Galen ē-tàng kóng sī siāng ū sêng-chiū ê kó͘-tāi i-ha̍k gián-kiù-chiá; i éng-hióng liáu chē-chē kho-ha̍k ha̍k-kho ê hoat-tián, pau-hâm kái-phò-ha̍k, seng-lí-ha̍k, pēⁿ-lí-ha̍k, io̍h-lí-ha̍k, sîn-keng-ha̍k, tiat-ha̍k kap lô-chi̍p.

Galen