Goân-chú-kà

Goân-chú-kà (原子價, Eng-gí: valence) sī chi̍t ē goân-chú kah khî-tha ê goân-chú kiat-ha̍p su-iàu ta̍t-kàu ê goân-chú sò͘-liōng.

Chú-iàu ê goân-chú-kà lia̍t-toaⁿSiu-kái

Gôan-sò͘Siu-kái

Kim-sio̍k gôan-sò͘ Kì-hō Chú-iau ê goân-chú-kà Hui-kim-sio̍k gôan-sò͘ Kì-hō Chú-iàu ê goân-chú-kà
Kalium ia̍h Chio̍h-hoe-sò͘   +1 Chúi-sò͘   +1
Natrium   +1 Hut-sò͘   -1
Gîn   +1 Sng-sò͘   -2,-1
Calcium   +2 Iâm-sò͘   -1、+5、+7
Magnesium   +2 Chhàu-sò͘   -1、+5、+7
Barium   +2 Ak-sò͘   -1、+5、+7
A-iân   +2 Chit-sò͘   -3、+3、+5
Aluminium   +3 Lîn   -3、+5
Tâng   +1、+2 Liû   -2、+4、+6
Thih   +2、+3 Thoàⁿ-sò͘   -4、+2、+4
Manganese   +2、+4、+6、+7 Ke-sò͘   -4、+4

IonSiu-kái

Ion miâ Kì-hō Goân-chú-kà
Chúi-sng hoà bu̍t ion   -1