Gulag (ГУЛаг; óa-im: "gú-lak") sī chiân So͘-liân chèng-hú ê chi̍t ê ki-koan, hū-chek koán-lí choân-kok ê lô-kái-iâⁿ, chip-hêng lô-kái, khàu-liû téng chit-bū.

Gulag ê hun-pò͘ tô͘