Hái-choâ-chō (海蛇座), mā thang kiò chò tn̂g-choâ-chō (長蛇座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Hái-chôa-chō
Hydra
Hydra
lio̍k-gí Hya
só͘-iú-keh Hydrae
siōng-teng the sea serpent
chhek-keng 8h 15h
chhek-ūi −20°
ka-cho̍k Hercules
siōng-hān SQ2
bīn-chek 1303 pêng-hong-tō͘ (1st)
chú-iàu hêng-chheⁿ 17
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
75
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 18
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 2
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 4
siōng kng ê chheⁿ Alphard (α Hya) (1.98m)
siōng kīn ê chheⁿ LHS 3003
(20.67 ly, 6.34 pc)
Messier thian-thé 3
làu-sái-chheⁿ-kûn
  • Alpha Hydrids
  • Sigma Hydrids
keh-piah seng-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +54° kàu −83° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 4 goe̍h