Hái-lâm Pe̍h-oē-jī (Bǽh-oe-tu) sī 1 khoán iōng Latin (Lô-má) phèng-im hē-thóng lâi siá Hái-lâm-oē ê su-bīn bûn-jī. I sī Tan-kok thoân-kàu-sū Carl C. Jeremiassen tī 1881 nî hoat-bêng ê.

Hái-lâm Pe̍h-oē-jī