Hái-phīⁿ

Hái-phīⁿ (海鼻; cape), kán-chheng phīⁿ (鼻), he̍k-chiá hái-kak (海角), sī chi̍t tè 3-bīn khoân hái ê lio̍k-tē. Biān-chek tōa ê hái-phīⁿ ē hō-chò poàn-tó. Tian-tò, hái-oan sī 3-bīn khoân tē ê hái.


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Hái-phīⁿ