Hân-kok Hòng-sàng Kong-siā

Hân-kok Hòng-sàng Kong-siā (韓國放送公社 / 한국방송공사 / Han-guk Bangsong Gongsa), kán-chheng Hân-kok Hòng-sàng kah KBS, sī Tāi-hân Bîn-kok ê tē it keng kong-ka tiān-sī-tâi chham tiān-tâi; tiān-tâi kah tiān-sī-tâi hun-pia̍t tī 1927 nî kah 1961 nî khai-sí hòng-sàng. KBS hām MBC iáu-ū SBS sī Hân-kok siōng ū miâ-siaⁿ ê saⁿ tōa bô-sòaⁿ tiān-sī-tâi. KBS kau-iû to̍k-li̍p ê kong-ka ki-kò͘ lâi keng-êng, Tāi-hân Bîn-kok kok-koa sī ta̍k-ji̍t ê khai-pò͘ im-ga̍k.

Gōa-pō͘Siu-kái