Hêng-chèng-īⁿ Lông-gia̍p Úi-oân-hōe

Hêng-chèng-īⁿ Lông-gia̍p Úi-oân-hōe (行政院農業委員會), kán-chheng Lông-úi-hōe (農委會), sī Tâi-oân choân-kok lông-gia̍p sū-bū ê chòe-ko hêng-chèng ki-koan.

Lông-úi-hōe ê phiau-chì