Hêng-téng-sek

Hêng-téng-sek (恆等式) sī sò͘-ha̍k siōng bô-lūn i-ê piàn-sò͘ àn-choáⁿ soán-te̍k, téng-hō ê nn̄g-pêng éng-oán sio-kāng ê sò͘-ha̍k-sek. Hêng-téng-sek tiong ê téng-hō hû-hō ē-tàng te̍k-pia̍t iōng hêng-téng hû-hō lâi piáu-ta̍t.

Siu-kái

  •  
  •  
  •  
  •