Toā-phàu

(Tùi Hóe-phàu choán--lâi)

Toā-phàu (大砲), iā hō-chò hóe-phàu (火砲), sī hoat-siā kī-lī chhiau-kòe tan-peng bú-khì ê bú-khì.

Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.