Hóe-soaⁿ-tó

Hóe-soaⁿ-tó (Hàn-jī: 火山島) tō sī hóe-soaⁿ sán-seng ê tó-sū.

Hóe-soaⁿ-tó mā kiò-chò koân-tó (Hàn-jī: 懸島), lēng-gōa chi̍t khoán tó-sū sī kē-tó (Hàn-jī: 低島), in sī tîm-chek chok-iōng ia̍h-sī ló͘-kó͘-chio̍h giâ-koân (tiāⁿ-tiāⁿ seⁿ tī tîm chúi-té ê hóe-soaⁿ téng-koân) chō-sêng ·ê.

Siu-kái

 
Lân-sū kap Sió-lân-sūTâi-oân tang-lâm hái-he̍k ê hóe-soaⁿ-tó.

Tâi-oânSiu-kái