HBO (Home Box Office) sī Bí-kok ê chi̍t ê choan-bûn teh hòng-sàng tiān-iáⁿ ê tiān-sī pîn-tō.

HBO
Lūi-hêng Iu-chit tiān-sī bāng-lō͘
Kok-ka Bí-kok
Hòng-sàng tē-khu Choân-kok
Slogan Koh-ū koh-khah chē ê hoat-hiān
(There's More to Discover)
Chóng-pō͘ New York Chhī
Hòng-sàng hong-sek
Gí-giân Eng-gí
Se-pan-gâ-gí (HBO Latino; mā chò só͘-ū-ê kî-thaⁿ pîn-tō téng-koân ê SAP soán-hāng)
Tô͘-phìⁿ kik-sek 1080i (HDTV)
(Sok-kiám ûi O͘-piⁿ 480i, iōng-teh bāng-lō͘ SDTV pîn-tō kiong-phìⁿ)
Sî-î ho̍k-bū
 • HBO (Tang / Se / Hawaii)
 • HBO2 (Tang / Se)
 • HBO Comedy (Tang / Se)
 • HBO Family (Tang / Se)
 • HBO Latino (Tang / Se)
 • HBO Signature (Tang / Se)
 • HBO Zone (Tang / Se)
Só͘-iú-khoân
Só͘-iú-chiá Home Box Office, Inc.
Bó-kong-si WarnerMedia kang-chok-sek kah bāng-lō͘
Chú-iàu lîn-bu̍t
 • John K. Billock (Chóng-chhâi HBO Bí-kok chi̍p-thoân)
 • Casey Bloys (Chóng-chhâi, Pian-têng)
 • Amy Gravitt (Kiōng-tông-hù-chóng-chhâi, Pian-têng)
 • Francesca Orsi (Kiōng-tông hù-chóng-chhâi, Pian-têng)
 • Nina Rosenstein (Kiōng-tông hù-chóng-chhâi, Pian-têng)
 • Amy Hodge (hù-chóng-chhâi, Goân-sí pian-têng)
Chí-mōe pîn-tō
Le̍k-sú
Thui-chhut 1972 nî 11 goe̍h 8 ji̍t;​ 51 nî í-chêng​ (1972-11-08)
Liân-kiat
Bāng-chām hbo.com
Khó-iōng-sèng
Tē-bīn sò͘-ūi hòng-sàng
Iú-sòaⁿ hòng-sàng
Sik-iōng teh sóo-ū ê Bí-kok cable hē-thóng Pîn-tō hun-phè i-kù tong-tē thê-kiong-siong lî piàn-ī
Ūi-chheⁿ hòng-sàng
DirecTV

(Só͘-ū ê sòaⁿ-sèng pîn-tō lóng-í HD ê pún-tē thoân-su, ē soán-te̍k ê SD kiong-phìⁿ ē-sái thong-kòe ki-téng-a̍p lâi sán-seng.)

IPTV
Verizon FiOS
AT&T U-verse
AT&T TV

Chhiau-oa̍t tian-hong TV

Hulu + Live TV

Tshiau-ua̍t tian-hong TV

YouTube TV

Tshiau-ua̍t tian-hong TV

Liû-mûi-thé
HBO Max
 • hbomax.com
 • (su-iàu tēng-oa̍t he̍k chhì-iōng chiah ē-sái hóng-būn lāi-iông)
Apple TV Pîn-tō

Tshiau-ua̍t tian-hong TV
(bô thui-chiàn sú-iōng, sek-iōng teh HBO Maxnkhé-tong chi-chêng chù-chheh ê hiān-iú tēng-hō͘; lāi-té ê HBO Max bián-hùi sú-iōng)

Amazon Video Channels

Tshiau-ua̍t tian-hong TV
(su-iàu tēng-oa̍t he̍k chhì-iōng chiah ē-sái hóng-būn lāi-iông, lāi-té ê HBO Max bián-hùi sú-iōng)

Roku Pîn-tō

Tshiau-ua̍t tian-hong TV
(su-iàu tēng-oa̍t he̍k chhì-iōng chiah ē-sái hóng-būn lāi-iông, lāi-té ê HBO Max bián-hùi sú-iōng)

Ūi-chheⁿ La-jí-oh hòng-sàng

In ê keng-gêng-chiá sī Time Warner chhî-iú ê kong-si Home Box Office, Inc.

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: HBO

  Che sī chi̍t phiⁿ kap Tiān-sī siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.