Hún-giô

(Tùi Ham-á choán--lâi)

Hún-giô, mā hō-chò ham-á, sī 1 khoán ū 2 sìⁿ khak ê nńg-thé tōng-bu̍t. Hún-giô sêng lâ-á.

Chéng (bô chiâu-chn̂g):

Hún-giô-á chin chia̍p iōng lâi chú thng.

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái