Hiat-thóng-chú-gī

Hiat-thóng-chú-gī (血統主義), ia̍h sio̍k-jîn-chú-gī (屬人主義), sī í chū-jiân-jîn ê hiat-thóng koan-hē chò-ûi jīn-tēng i-ê goân-sí kok-che̍k ê piau-chún.

Siong-koanSiu-kái