Ia̍p-le̍k-thé

(Tùi Hio̍h-le̍k-thé choán--lâi)

Ia̍p-le̍k-thé (chloroplast 葉綠體) sī si̍t-bu̍t kap pō͘-hūn kî-tha seng-bu̍t sè-pau lāi chìn-hêng kng-ha̍p-sêng chok-iong ê pau-khì.