Hoan-e̍k (seng-bu̍t-ha̍k)

(Tùi Hoan-e̍k (ûi-thoân-ha̍k) choán--lâi)

Hoan-e̍k (eng. translation; ji̍t. 翻訳), mā hoan-e̍k chòe choán-e̍k, sī tàn-pe̍k-chit ha̍p-sêng ê pō͘-sò͘ chit it. Hoan-e̍k sī kun-kù mRNA ê pian-bé (iâm-ki ê sū-lia̍t), lī-iōng an-ki-sng lâi ha̍p-sêng tàn-pe̍k-chit. Ribosome sī hoan-e̍k chìn-hêng ê só͘-chāi. Hoan-e̍k ê kòe-têng ē-tàng hun khí-sú (initiation), iân-tn̂g (elongation) kap chiong-chí (termination).

Hoan-e̍k tô͘-kái.