Hok-kiàn thó-lâuBân-lâm bûn-hòa kap Kheh-ka bûn-hòa ê chi̍t khoán kiàn-tio̍k.

Hok-kiàn thó͘-lâu
UNESCO Sè-kài Ûi-sán
Criteria bûn-hoà: iii, iv, v
Reference 1113
Inscription 2008 nî (32 session)

Khah-chá ha̍k-kài it-poaⁿ lóng jīn-uî thó-lâu(土樓) sī Kheh-ka ê bûn-hòa, āu--lâi chiah hoat-hiān kóng che sī Hô-ló hoat-bîng ê.

Siong-koan

siu-kái