Ián-hì, he̍k-chiá kóng poaⁿ-hì ia̍h chò-hì, sī ián-oân khò kóng-ōe, piáu-chêng kap tōng-chok téng hong-sek lâi piáu-hiān kò͘-sū ê khang-khòe.