Pún-miâ Tér Hián-koân.

1969 nî 2 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì tī Tâi-oân Tek-pak.

 • 1975 nî - 1981 nî, Môa-hn̂g-kok-sió.
 • 1981 nî - 1984 nî, Tek-pak-kok-tiong.
 • 1984 nî - 1987 nî, Sin-tek-ko-tiong.
 • 1987 nî - 1992 nî, Kau-thong-tāi-ha̍k.
 • 1992 nî - 1994 nî, Koan-se sin-peng hùn-liān tiong-sim, Lio̍k-kun Pō͘-peng 257-su Phàu-peng 1028-iâⁿ, 74 Thong-sìn-kûn Iú-soaⁿ Thong-sìn Sū-koaⁿ-pan.
 • 1994 nî - 1995 nî, Iûⁿ-mûi-chiu-khan pian-chi̍p.
 • 1996 ni - 1998 nî, Se̍k-sêng Chek-sêng Tiān-lō͘ sán-phín kang-têng-su
 • 1998 nî - 2002 nî, Tiong-hôa Tiān-sìn.
 • 2002 nî - 2003 nî, Êng-kûn Tiān-sìn.
 • 2003 nî, IC Chi-im Kóng-pò Tiān-tâ
 • 2004 nî - 2006 nî, My-com kang-têng kò͘-būn.
 • 2006 nî - 2007 nî, ADA
 • 2007 nî - 2012 nî, Telecom Technology Services, Inc
 • 2013 nî - 2014 nî, The Ultimate Logistics Services.
 • 2014 nî - Formosa Plastics Corporation