A-thó·-peh: Óe,óe,óe...Siàu-liân--ê ah! Hui:??????Khî-kòai, kán-ná ū lâng kiò... A-thó·-peh: Siàu-liân--ê, chia lah! Hui: Siáng leh hoah lah? A-peh--à, sī lí leh kiò--góa hehⁿ? (Sī lí leh kiò--góa, sī--m̄?) A-thó·-peh: Khàu-iau ah! Bô..Kám ē mô·-sîn-á leh hoah? Chit-mái ê siàu-liân-lâng oh, chin-chiàⁿ ū-iáⁿ.... Hui: Mih-tāi lah? Lí ū sím-mi̍h tāi-chì leh? ...... A-thó·-peh: "Mih-tāi"? khiuⁿ-kháu bô sáⁿ kâng ô·h---- Ah..bô ah, siàu-liân--ê, lí, lí, lí tó-ūi lâng lah? Hui: Kiau lí kóng, lí iā m̄-chai lah, koh mn̄g hiah chōe ! A-thó·-peh: Góa ē m̄-chai? Chhiò-sí-lâng ko̍h, thâu-chi̍t-pái thiaⁿ-tio̍h lâng án-ne kā góa ìn. Góa ioh lín-tau khiā Tâi-pak! Án-nóa, hō· góa ioh--tio̍h-ah-m̄? Hui: Siâng kóng gún-tau khiā Tâi-pak? Chhìn-chhái-kóng-kóng--ê! A-thó·-peh: hâⁿ...M̄-sī o·h? Ah bô..lí sī...Phêⁿ-ô·-lâng hio·h? Hui: Pháiⁿ-sè, góa m̄-pat khì-kè Phîⁿ-ô·, ôan-á m̄-chai-iáⁿ Phîⁿ-ô· tī tó-lo̍h! A-thó·-peh: M̄-sī Tâi-pak, ā m̄-sī Phêⁿ-ô·, bô chioh-mn̄g leh.... Hui: Hó--ah lah, góa chin bô-êng, nâ ū tāi-chì, lēng-ji̍t chiah-koh kóng. Góa seng lâi cháu, bye-bye. A-thó·-peh: Bô lah...óe,óe...Siàu-liân--ê ah...Taⁿ lí sī beh khì tó-ūi leh? Hui: Góa beh khì chi̍t-ê chin hó chhit-thô ê só·-chāi, hit-ê só·-chāi kiò-chòe wikipedia lah------ A-thó·-peh: Wikipedia? Chiâⁿ hó-sńg ê só·-chāi...sió-tán--chi̍t-ē, góa mā-beh chò-hóe lâi-khì sńg!!!


姓名Lîm Kiàn-hui
國籍中國
祖家漳州龙海
廈門
生日1978-2-8

2004 nî jo̍ah--lâng, bô-tiuⁿ-bô-tî kiâⁿ lâi-kàu MinNan wikipedia, ùi hit-chūn khai-sí, góa to̍h hē koat-sim beh tiàm chia phah-phún, sui-jiân góa chai-iáⁿ kò-jîn ê lêng-le̍k chin íu-hān, châi-chêng mā bô-kàu, put-jî-kò góa ē kut-la̍t piàⁿ.

Khah-chá... ji̍t-āu....(kòe-khì kah bī-lâi), ǹg-bāng lín ké-sio̍k kā góan khan-khioh...

Tē-hō / kok-ka

siu-kái

Thian-bûn tē-lí

siu-kái

Gú-giân

siu-kái

Bûn-ha̍k

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Bûn-hòa

siu-kái

Seng-o̍ah tì-sek

siu-kái

Chong-kàu, sîn-bêng

siu-kái

Kun-sū bú-khì

siu-kái

Siā-hōe thôan-thé, ki-kó·

siu-kái

Kî-thaⁿ

siu-kái