Hàn-jī ê bûn-chiuⁿ chhiáⁿ kǹg tī Talk:.... – Kaihsu (talk) 2012-nî 3-goe̍h 5-jἰt (Pài 1) 16:56 (UTC)


Pún thó-lūn-ia̍h bô kò·-tēng ê kháu-chō/hō·-thâu, kan-na ū 1 ê IP chū-chí (chhin-chhiūⁿ 123.456.789.123). In-ūi bô kāng lâng tī bô kāng sî-chūn ū khó-lêng tú-hó kong-ke kāng-ê IP, lâu tī chia ê oē ū khó-lêng hō· bô kāng lâng ê! Beh pī-bián chit khoán būn-tê, ē-sái khì khui 1 ê hō·-thâu a̍h-sī teng-ji̍p.