Hoan-gêngSiu-kái

Chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia! 歡迎新朋友! --Chùn-hiàn 19:45, 10 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

Hoan-gêng lí lâi, lán chò-hóe lâi phah-piàⁿ.--Albert 02:34, 25 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

Goá mā kā lí hoan-gêng! – Kaihsu 08:29, 25 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

To-siā lín ê hoan-gêng --Jasonzhuocn 12:33, 25 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

Ū-êng bóng siá, bô-êng bóng tha̍k :) A-giâu 07:51, 26 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)