Chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia kap Wikipedia! Chhiáⁿ siá khah-chōe bûn-chiuⁿ, iā-sī kā bûn-chiuⁿ kái kah khah hó--leh! -- Kaihsu 17:58, 10 Jul 2004 (UTC)

pheng-im kiám-cha-khìSiu-kái

Mingwangx, lí ē-tàng khó-lū iōng chit-ê iù-khí ê pheng-im kiám-cha-khì (spell checker) sûn lí ê pheng-im. A-giâu 02:52, 29 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

A-giâu hiaⁿ:
Guá iong pheng-im kiám-cha-khì lâi kiám-cha guá siá ê Chèng-chiào, i chhoē-chhut-lâi ê chhò-gōⁿ guá lóng kuàⁿ-buē-chhut toh-ui m̄-tio̍h. Guá ê POJ si̍t-chāi sī chin-noā. --Mingwangx 14:02, 29 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Mingwangx hiaⁿ: To-siā lí thong-ti koan-hē Wikimedia Tâi-oân ê tiû-pī khang-khòe. Góa ū khì chhap 1 kha. A-giâu 06:50, 23 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)