RedirectSiu-kái

Nā í-keng ū bûn-chiuⁿ tēng-gī ê mi̍h, chhiáⁿ iōng #REDIRECT[[...]], m̄-thang khui sin ê bûn-chiuⁿ. Lē: Nâ-á-pu̍t. To-siā! – Kaihsu (對話) 2015-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài 3) 18:45 (UTC)[]

Ka liân-kiat khì pa̍t-chióng gú-giân ê WikipediaSiu-kái

Nā siá sin bûn-chiuⁿ, chhiáⁿ mā ka liân-kiat khì pa̍t-chióng gú-giân ê Wikipedia. Ló͘-la̍t! – Kaihsu (對話) 2015-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài 3) 18:52 (UTC)[]

Kám-siāSiu-kái

Lí-hó! Chit-liah ū-hoat thó-lūn kau-liû sī-m̄? Lí ū ēng khiu-khiu bô?