Hoan-gêngSiu-kái

Sunshine567, hoan-gêng lí lâi Bân-lâm-gú Wikipedia, chū-iû ê pek-kho-choân-su!--122.90.98.62 2015-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 09:53 (UTC)回覆[回覆]

關於你對“Bo̍h Thài-chó͘”的移動Siu-kái

也許你不太瞭解相關的越南歷史。越南朝代統統都是以姓氏來命名的,如李朝陳朝阮朝等等。所以我認為應採用姓氏的讀音來命名。“莫”作姓氏讀“Bo̍h”,所以我認為稱他為“Bo̍h Thài-chó͘”更恰當。--122.90.98.62 2015-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 09:54 (UTC)回覆[回覆]

聽你這麼一講,或許真應該用白讀音較好,畢竟是姓氏,國號好像都是「大越」之類的。多謝指證!--Sunshine567 (對話) 2015-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 12:24 (UTC)回覆[回覆]

關於百家姓等文獻的原文Siu-kái

閩南語有自己的維基文庫。我覺得把他們添加到維基文庫中更合適些。--122.90.94.18 2016-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài 6) 10:43 (UTC)回覆[回覆]

好的。--Sunshine567 (對話) 2016-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài) 12:55 (UTC)回覆[回覆]

Re. 一把青 ê tha̍k-hoatSiu-kái

Bāng téng ū kóng tê-bo̍k--ê chheng 青 chí "chheng-chhun", goá leh siūⁿ, Pe̍h--sian-siⁿ sī kā "chheng" ióng choán-hoà siu-sû zh:轉化 (修辭), pí-lūn i chò ū hêng-thé--ê, ná "chi̍t pé chháu", jî-chhiáⁿ Pé 把 ū liōng-sû--ê ì-sù cf. http://taigi.fhl.net/dict/search.php?DETAIL=1&LIMIT=id=45008&dbname=dic&graph=2 . Goá jīm-ûi Chi̍t Pé Chheng khah hō͘-lâng chai-iáⁿ goān-gī.--Yoxem (對話) 2016-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 14:19 (UTC)回覆[回覆]

Participate in the Ibero-American Culture Challenge!Siu-kái

Hi!

Iberocoop has launched a translating contest to improve the content in other Wikipedia related to Ibero-American Culture.

We would love to have you on board :)

Please find the contest here: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Translating_Ibero_-_America/Participants_2016

Hugs!--Anna Torres (WMAR) (對話) 2016-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 14:01 (UTC)回覆[回覆]

Kiàn-gī thâi-tû ia̍hSiu-kái

飞莫鱼然 sī chit ê cross wiki phò-hoāi-chiá kiàn-li̍p ê kóng-kò ia̍h, i tī chin choē gú-giân ê wikipedia kiàn-li̍p ia̍h, soan-thoân ka-kī (khoàⁿ zh:Wikipedia:持续出没的破坏者/User:Dsfsswec). Kun-kù Tiong-bûn pán-pún, 飞莫鱼然 che lâng bô-siáⁿ koan-chù-tō͘, í-keng hō͘ lâng thê-gī thâi-tû, só͘-í goá iā thê-gī chiong Bân-lâm-gú pán-pún ê ia̍h thâi-tû.

Che ia̍h goân-lâi sī Tiong-bûn, iû lí hoan-e̍k chêng Bân-lâm-gú pán-pún ê Hui-bo̍k-gû-jiân. Im-ūi lé-māu, goá te̍k-pia̍t lâi thong-ti lí. Lēng-goā, kám-siā lí tī Bân-lâm-gú Wikipedia ê chin toā kòng-hiàn.--122.90.82.106 2016-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 06:50 (UTC)回覆[回覆]

Hó, goá liáu-kái ah. Hō͘ lán kè-sio̍k ūi lán-ê bó-gú lâi phah-piàⁿ.--Sunshine567 (對話) 2016-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 03:56 (UTC)回覆[回覆]

謝謝你對大囍市的更改Siu-kái

感謝你對大囍市寫法的更改。--Jasonzhuocn (對話) 2016-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài 5) 04:20 (UTC)回覆[回覆]

Che ná ū siáⁿ. Hi-bāng lí ē-tàng kè-sio̍k lâi chia kòng-hiàn. Lán chia chin su-iàu lín-ê tàu-tīn chham-ú!--Sunshine567 (對話) 2016-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài 5) 05:43 (UTC)回覆[回覆]

IndonesiaSiu-kái

Hello ^_^ glad to meet you too.

you asked: which writing system for Hokkien is more popular in the societies of Hoklo people in your country, the POJ or the Chinese characters?

Actually Hokkien romanization system has a long history in Indonesia, maybe as old as POJ and actually very close in their pronounciation There were 2 category of Hokkien people in Indonesia, especially living in Java, 1. Peranakan (Baba Nyonya Hokkien), already lost ability to read or write Chinese character - > their spoken language is Indonesian or Dutch, they wrote Chinese only for practical or important things like (names, company, funeral, brands, etc). To write Chinese name for example, they used Dutch Van Ophuijsen system. Example: 中華 translated as Tionghoa (POJ : Tiong-hôa) etc. 2. Pure Hokkien - > they spoke Chinese, wrote Chinese character.

Cun Cun (對話) 2016-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 09:46 (UTC)回覆[回覆]