I-ha̍k

(Tùi I-liâu choán--lâi)

I-ha̍k (Hàn-jī: 醫學) sī oē-seng kho-ha̍k ê 1 mn̂g ha̍k-būn, mā sī ha̍k-būn ê lîm-chhn̂g èng-iōng. I-ha̍k koan-hē tio̍h lâng ê kiān-khong kap lâng ê pēⁿ. In-ūi i-ha̍k kap hiān-tāi se-iûⁿ kho-ha̍k ū bi̍t-chhiat ê koan-hē, i-ha̍k tiāⁿ-tiāⁿ chí se-i-ha̍k. Chóng--sī, tī Tang-a-chiu ê chi̍t-koá kok-ka, i-ha̍k ū-sî mā pau-koat hiān-tāi hàn-i-ha̍k. I-ha̍k mā tiāⁿ-tiāⁿ iōng lâi chí i-seng chò ê tāi-chì. I-ha̍k mā sī hiān-tāi siā-hoē ê 1 ê chè-tō·; che tùi chin chē kok-ka koán-lí i-liâu ē-tit liáu-kái.

I-ha̍k ê ki-chhó· hun-kho ū sio tùi-èng ê lîm-chhn̂g choan-kho, it-poaⁿ àn-chiàu khì-koan a̍h-sī pēⁿ lâi hun. Só·-í i-liâu ê kho-ha̍k ē-sái kóng sī koan-hē khì-koan hē-thóng kap pēⁿ ê chai-bat, ah i-ha̍k ê choan-gia̍p ē-sái kóng sī hùn-liān ē-hiáu èng-iōng hia ê chai-bat ê siā-hoē thoân-thé.

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ chú-iàu thàm-thó se-i. (Gê-i-ha̍k ū to̍k-li̍p 1 phiⁿ.)

I-ha̍k kán-sú

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Kok-chióng i-ha̍k choan-gia̍p

siu-kái

Ki-chhó· i-ha̍k

siu-kái

Chín-toān kap iáⁿ-siòng choan-kho

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Lîm-chhn̂g i-ha̍k

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái