I-seng hoān-chiá koan-hē

I-seng kap hoān-chiá ê koan-hē tī kiān-khong chiàu-kò͘ lāi-bīn ē tiōng-iàu sêng-hun, koan-hē tio̍h i-liâu ê phín-chit.