İm-tī (hàn-gú: 音值, 音符時值, 音符值; im-tı̽k, im-ti̍t, im-hû sî-ti̍k, im-kè; ing-gú: Note value; tik-gú: Notenwert; ji̍t-gú: 音価), teh kì-phóo-huat [en] lāi-té tsí-sī im-hû ê siong-tuì tshî-siok sî-kan [en], sú-iōng im-hû hû-thâu [en] ê bûn-lí hi̍k-tsiá hîng-tsōng, hû-koáiⁿ [en] ê tsûn-tsāi hi̍k put tsûn-tsāi, í-kip kî/niû/kau/bué ê tsûn-tsāi hi̍k put tsûn-tsāi. Bī siu-kái ê im-ti̍k sī 2 ê hun-sòo be̍k [en], pí-jū 1, 1/2, 1/4 tíng-tíng. hiu-tsí-hû [en] piáu-sī ting-hāu tshî-sio̍k sî-kan ê tsīng-im.

İm-tī tsióng-luī: tsuân (1), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 and 1/64.
İm-hû ê hun-tuāñ sueh-bîng.

Tsham-khó bûn-hèn

siu-kái
  • Christoph Hempel: Neue allgemeine Musiklehre mit Fragen und Aufgaben zur Selbstkontrolle. 7. Auflage. Schott, Mainz 1997. (Tek-gú)
  • Wieland Ziegenrücker: ABC Musik. Allgemeine Musiklehre. 6. Auflage. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 2009. (Tek-gú)
  • Willi Appel (trad. Jean-Philippe Navarre), La notation de la musique polyphonique : 900-1600, Mardaga, coll. « Musique-Musicologie », 1998, 433 p. (ISBN 2-87009-682-8, lire en ligne [archive])
  • Adolphe Danhauser, « Des notes. — Figures des notes (signes de durée). », dans Théorie de la musique, Paris, Lemoine et Fils, Éditeurs, 1889 (1re éd. 1872), 125 p. (lire sur Wikisource), p. 2-6
  • Adolphe Danhauser, « De la valeur relative des figures de notes. », dans Théorie de la musique, Paris, Lemoine et Fils, Éditeurs, 1889 (1re éd. 1872), 125 p. (lire sur Wikisource), p. 7
  • Adolphe Danhauser, « Des silences. », dans Théorie de la musique, Paris, Lemoine et Fils, Éditeurs, 1889 (1re éd. 1872), 125 p. (lire sur Wikisource), p. 17
  • Adolphe Danhauser, « De la valeur relative des figures de silences. — Rapport de durée entre les figures de notes et les figures de silences. », dans Théorie de la musique, Paris, Lemoine et Fils, Éditeurs, 1889 (1re éd. 1872), 125 p. (lire sur Wikisource), p. 18-19

Tsham-ua̍t

siu-kái
  • Notehead
  • Stem (music)

Guā-pōo lên-ket

siu-kái