Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn

(Tùi Jī-chhù Tāi-chiàn choán--lâi)


Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn (Hàn-jī: 第二次世界大戰, kán-lio̍k: Jī-chhù Tāi-chiàn, Jī-chiàn) sī 1939 nî kàu 1945 nî, Tông-bêng-kok kap Chhia-sim-kok chi-kan ê choân-kiû chiàn-cheng, sī jîn-lūi le̍k-sú chêng kah taⁿ kui-bô͘ siōng kài tōa, phò-hāi siōng chīn-pōng, sí-siong siōng kài chhi-chhám ê sî-kî. Tng jia̍t ê sî, bat khan-siap tio̍h 70 thóng ê kok-ka. Lio̍k-hái-khong to ū teh kau-chiàn, bóe-chhiú ê sí-bông jîn-sò͘ khah-chē 6-chheng-bān lâng. Tông-bêng-kun chiàn iâⁿ.

1945 nî, Bí-kok hiòng Ji̍t-pún tàn goân-chú-toâⁿ.

Jī-chhù Tāi-chiàn kî-tiong, Ji̍t-pún hoat-khí ê chhim-lio̍k mā kiò Tāi Tang-a Chiàn-cheng; Ji̍t-pún tī ê Thài-pêng-iûⁿ ê chiàn-tiûⁿ mā kiò Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-cheng.