Hàn-jī (Hàn-jī: 漢字; Kana: かんじ; lô-má-jī: Kanji, Kàn-jī), iū-koh hō-chòe Ji̍t-pún Hàn-jī kap Ji̍t-bûn Hàn-jī, sī teh su-siá hiān-tāi Ji̍t-bûn ê sî-chūn, só͘ sū-iōng ê Hàn-jī.

Hàn-jī.