John Winston Lennon (mā hō-chò John Ono Lennon; 1940 nî 10 goe̍h 9 – 1980 nî 12 goe̍h 8) sī iô-kún ga̍k-thoân The Beatles kî-tiong 1-ê sêng-oân, tam-jīm koa-chhiú, chok-khek, chok-sû, toâⁿ gí-tah téng-téng ê kak-sek. I āu--lâi kiâⁿ ka-kī ê lō·, tû-liáu im-ga̍k-ka ê sin-hūn í-gōa, mā sī chèng-tī ūn-tōng-chiá, bí-su̍t-ka, ián-oân, chok-ka. I hām Beatles sêng-oân Paul McCartney tàu chò 1 tùi put-chí-á ū éng-hióng-la̍t ê chhòng-chok thoân-tūi. I kā iô-kún-ga̍k chhōa tùi 1-tiâu khah ū chèng-tī ì-sek ê lō·-soàⁿ.

John Lennon, 1969.

Chok-phín

siu-kái

Kò-jîn choan-chi̍p

siu-kái
 • Unfinished Music No. 1 – Two Virgins (1968)
 • Unfinished Music No. 2 – Life With The Lions (1969)
 • The Wedding Album (1969)
 • Live Peace In Toronto 1969 (1969)
 • John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
 • Imagine (1971)
 • Sometime In New York City (1972)
 • Mind Games (1973)
 • Walls And Bridges (1974)
 • Roots (1975)
 • Rock'n'Roll (1975)
 • Shaved Fish (Best Of) (1975)
 • Double Fantasy (1980)

Kòe-sin liáu-āu chhut-pán ê chok-phín

siu-kái

Composer

siu-kái
 • Bad to me - Billy J. Kramer & The Dakotas
 • Do You want to Know a Seacret - Billy J. Kramer & The Dakotas
 • Hey Little Girl - The Fourmost
 • I'm in Love - The Fourmost

Producer

siu-kái
 • Pussy Cats - Nilsson

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái