Kái-kiàn-kò͘ (Eng-gí: deconstruction), he̍k-chiá kái-kò͘, sī Hoat-kok tiat-ha̍k-ka Jacques Derrida hoat-tián ê kài-liām, chú-iāu sī tùi lī-ēng tī tùi bûn-chiong ê lí-kái. Kái-kiàn-kò͘ su-sióng jīn-ûi iân-gí bô it-tēng ê ì-gī. In-ūi chit khoán su-sióng kì-choat bêng-khak ê tēng-gī, "kái-kiàn-kò͘" pún-sin mā bô choat-tùi ê ì-sù.

Siong-koanSiu-kái