Kè-sǹg khang-khòe (Eng-gí: computation) sī kè-sǹg tang-tiong sǹg-su̍t kiam bô sǹg-su̍t ê pò͘-sò͘, in ū kun-kù tēng hó-sè ê bô͘-hêng, pí-lūn ián-sǹg-hoat.