Kúi-tō

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Kúi-tō ū khó-lêng sī:

  1. Bu̍t-thé tī hiòng-sim-le̍k ê éng-hióng hā se̍h pa̍t-ê bu̍t-thé ê ūn-tōng lō͘-soàⁿ (khó-pí kóng he̍k-chheⁿ kúi-tō).
  2. Hoé-chhia kiâⁿ ê thih-ki-lō͘.