Ka-chì, iā kiò ka-chì-á, sī Tâi-oân ê chi̍t chióng ū thoân-thóng hong-bī ê chhiú-the̍h kha-báng, téng-pêng pí ē-pêng khah khoah, thang chò chheh-pau, bûn-kiāⁿ-pau kap chhiú-bán-pau sú-iōng. Chit-ê miâ goân-chū Ji̍t-pún-ōe ê kagiami (かぎ編み), ì-sù sī pian-chit ê chhiú-lō͘. Ka-chì siong-thoân khí-goân tī Tâi-lâm ê Āu-piah tē-hng, siāng chi̍t khai-sí sī ēng kiâm-chháu chhiú-kang pian-chit--ê, hō-chò chháu-tē-á; tòe Tâi-oân ê kang-gia̍p-hòa, lo̍h-bóe kái chò ēng na̋i-lóng bāng-á-pò͘ chè-chok ê pòaⁿ-thàu-bêng chhiú-bán-tè-á.