Ka-lia̍p-thài-su

Ka-lia̍p-thài-su (加拉太書; Eng-gí: Epistle to the Galatians) sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su lāi ê tē-9 kǹg su. Che sī sú-tô͘ Pó-lô siá hō͘ Ka-lia̍p-thài chá-kî Ki-tok-tô͘ siā-lí ê chi̍t hong su-sìn.

Chiuⁿ-chatSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái