Kah (tan-ūi)

Kah (甲), sī Tâi-oân ê chi̍t khoán bīn-chek tan-ūi, chú-iàu ēng tī lông-tē ê kè-sǹg. Chit khoán tan-ūi sī tuì Hô-lân si̍t-bîn ê sî-chūn thoân-ji̍p, chhùn-chhioh ê iû-lâi sī morgen, nā ho͘-im ū khó-lêng sī akker (chhân-hn̂g) chóaⁿ--lâi; Ji̍t-pún si̍t-bîn ê sî-chūn mā tī hoat-lu̍t-siōng ū tèng-gī.

Hiān-tāi Tâi-oân sú-ēng ê kah, siong-tong sī 9699.26538 m². Lēng-goā mā ián-seng chhut "hun" (分, 1/10 kah) téng sió tan-ūi.

Siong-koanSiu-kái