Khōng-ku-lí (eng. concrete), mā ū ho͘ khong-kú-lih, sī kut-châi (aggregate) saⁿ-lām âng-mn̂g-thô͘ (cement) liáu-āu tòe sî-kan piàn ngē ê châi-liāu.

Khōng-ku-lí kò͘-chō kang-têng.