Kheng sûn-iûⁿ-lām

Kheng sûn-iûⁿ-lām (輕巡洋艦), sī sûn-iûⁿ-lām ê chi̍t lūi, it-poaⁿ kóng ê sī tī pâi-chúi-liōng, chong-kah kap hóe-le̍k hong-bīn pí khu-tio̍k-lām kiông, tān-sī pí tāng sûn-iûⁿ-lām jio̍k ê kun-lām. Kheng sûn-iûⁿ-lām it-poaⁿ lâi kóng lóng ū chng pí khu-tio̍k-lām khah-kiông ê chú-phàu, sêng-taⁿ hoán-khòng chúi-bīn sió-hêng-lām kap si̍t-bîn-tē sûn-lô ê jīm-bū. Lo̍h-bóe in-ūi hâng-khong-bú-lām chiàn-tò͘-kûn ê chhut-hiān tah-phòe, hō͘ hū-tam ê jīm-bū to-goân-hoà.

USS Atlanta (CL-51) underway at sea on 16 October 1942 (NH 97807).jpg
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.