Khut-kang Siong-tiûⁿ (堀江商場) sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Iâm-tiâⁿ ê chi̍t-ê siong-gia̍p ke. I ê miâ sī tùi Ji̍t-gí ê Horie (堀江) só͘ hō, tong-tē tī Ji̍t-pún sî-tāi tio̍h sī kiò Horie-teng (堀江町).

Kē-chhīSiu-kái

Kui-ê Khut-kang Siong-tiûⁿ sī hun 3 tiâu ke, chiàu tē-chí lâi kóng, tē-1 ke sī Nó͘-hok 4 Lō͘ 229 hāng, lāi-bīn ū 50 keng chó-iū ê tiàm-bīn; tē-2 ke kap tē-3 ke sio̍k kâng lō͘ ê 239 hāng.

Le̍k-súSiu-kái

Khut-kang tī 1928 nî chó-iū tio̍h ū bē-chió siong-tiàm chū-chi̍p, chóng-sī kào 1938 nî khai-sí ê cha̍p tang sî-kan, chia̍h ū khah bêng-hián ê hoat-tián. Tē-1 ke sī Ji̍t-pún sî-tāi tio̍h khai-sí. Hiān-chāi "Khu-kang Siong-tiûⁿ" hō-miâ kap hoān-ûi, sī tāi-khài kàu 1970 nî-tāi chiah khak-tēng--ê.

Chham-khóSiu-kái

  • 陳秉正 (2006). 高雄市鹽埕區堀江商場的發展與變遷 (sek-sū thesis). 國立臺東大學 區域政策與發展研究所.