拍開主題選單

Kià-kim-phō͘ (-á) sī kì-lio̍k gîn-hâng kap kî-tha kim-hiông kháu-chō chhut-ji̍p kì-lio̍k ê phō͘-á pún. Téng-bīn chú-iàu ìn-soat he̍k-chiá su-siá bî chi̍t tiâu chîⁿ kià, niá, kiam hōe-chhut ia̍h hōe-ji̍p téng sú-iōng ê tùi-siòng, lâi-goân, kap chhù-lí ê sî-kan téng sìn-sek.