Kiàmto-lūi bú-khì chi̍t khoán, kiàm ê hêng-sek bô it-tēng phiau-chún, it-poaⁿ chú-iàu sī chí ná tn̂g ná ti̍t, óa-khò thuh kap chám lâi kong-ke̍k ê iūⁿ-sek.