Kiàm-khí-hó͘

Kiàm-khí-hó͘ (Eng-gí: Saber-toothed cat) sī kùi chéng í-keng bia̍t-choa̍t ê niau-kho tōng-bu̍t ê thong-chheng, in seng-oa̍h ê sî-kan tāi-io̍k sī 4200 bān nî chêng kàu 1.1 bān nî-chêng.[1][2][3]

Kî-tiong chi̍t khoán kiàm-khí-hó͘ Smilodon ê thâu-ku̍t.

Chham-khó chu-liāuSiu-kái