Kim-sūi-chióng

Kim-sūi-chióng (金穗獎), chèng-sek ê miâ-hō sī Chióng-lē Iu-liông Iáⁿ-siōng Chhòng-chok Kim-sūi-sióng (獎勵優良影像創作金穗獎) sī iû Tâi-oân ê Tiong-hoâ Bîn-kok Bûn-hoà-pō͘ só͘ koán-hat ê Kok-ka Tiān-iáⁿ Tiong-sim kí-pān ê tiān-iáⁿ chióng-hāng, ūi-tio̍h beh kó͘-lē Tâi-oân ê tiān-iáⁿ kang-chok-jîn hip kap chè-chok hui-siong-gia̍p-sèng ê kio̍k-chêng tiān-iáⁿ, kì-lo̍k-phìⁿ, si̍t-giām tiān-iáⁿ kap tōng-ōe téng-teng. Chit-ê chióng-hāng tī 1978 nî chhòng-li̍p, tú khai-sí hō-chò Si̍t-giām Tiān-iáⁿ Kim-sūi-chióng (實驗電影金穗獎), lo̍h-bóe keng-le̍k chē-chē pái kái-miâ, bo̍k-chiân Kim-sūi-chióng lóng-chóng hun chò "It-poaⁿ Chok-phíⁿ Chióng" (一般作品獎), "Ha̍k-seng Thoân-thé Chok-phín Chióng" (學生團體作品獎) kap "Kò-jîn Tan-hāng Piáu-hiān Chióng" (個人單項表現獎). 2010 nî 7 goe̍h 19 hō tē-33 kài Kim-sūi-sióng khai-sí teng-kiāⁿ, pēng chāi 2011 nî 1 goe̍h 18 hō kong-pò ji̍p-soán miâ-toaⁿ.