Kin-bah hē-thóng

Kin-bah hē-thóng (Eng-gí: Muscular system) sī khì-koan hē-thóng chi it, toā-hūn siū sîn-keng hē-thóng khòng-chè, sīu kut hē-thóng chi-chhî, sī tōng-bu̍t oa̍h-tāng ê ki-chhó͘.

lâng ê kin-bah hē-thóng.